1TV 10PM Dari News 20.07.2019 خبرهای ده شب از تلویزیون یک

140
7
 
Comments
زه مسلمان دین زما اسلام
اول خاين اشرار غني قصاب است
Zaman Sha
Zaman Sha - Month ago
حامی تروریزم غنی خاین منافق پارچه نمودن اقوام دشمن انسانیت وحتی دشمن اوغان جاهل همین غنی خاین است خودش استخوان شکسته وچند پارچه گردیده است آیا تو غنی مفعول وخاین ناموس فروش نیستی ترویج انتحاری ‌تشویق انتحاری ها تو غنی گو خور نیستی آیا طالبان انتحاریون تروریستان قومی واوغانی بی فرهنگ وحشی قوم چلو دسته دسته از زندان رها نکردی که در حالی از اعمال ای تروریستان خود را نمایشی همانطور تقلبی که کنون پیش میبری خود را مایوس نمایش میدهید
د افغانستان نه ده پښتون پښتونستانی ده
د لنده غر بابا غنی لور او د هغه پلویان مور وغیم
Rustam Suhrab
Rustam Suhrab - Month ago
صدیق صدیقی کثیف دشمنان به گفته تو سگ صالح خوب به سزای عمال شان رسید هزار نفره یکجای غینوپشقلزی آزاد کرد این هم سزای عمال
MohammadTayeb Akbary
MohammadTayeb Akbary - Month ago
کار خودت تو خاین است فریب کار
MohammadTayeb Akbary
MohammadTayeb Akbary - Month ago
از تو کده خا ین در جهان پیدا نمشه احمق تو قاتل مردم
Rafiq Jan
Rafiq Jan - Month ago
گروه طالبان باید درلست سیاه ملل متحد ثبت گردد گروه تروریستی طالبان جنایات غیرانسانی راباکمک ایران وپاکستان درافغانستان انجاام میدهند بااین جنایات ضد انسانی طالبان وکشتارمردم بیگناه اشرف غنی 900 طالب رااز زندانها رهاکرد که باعث تضعیف مورال سربازان مادرجبه های جنگ درمقابل طالبان گردید این تصمیم درشورای مشرانوجرگه که جاسوسان پاکستانی بنامهای بزرگان وتیکه داران دین مذهب وقوم اشتراک داشتندرئیس جمهوررا مجبوورساخت که بنام مذاکرات صلح باطالبان این محبوسین وجنایتکاران طالب ازبند رها شوند این کارربایددوباره تکرار ننشود جنگجویان طالب باید جابجا ازطرف قوای مسلح کشته ومردارشوند بدون محاکمه سرشان زیربال شان شود ودیگربالای شان رحم نشود
قوای مسلح قهرمان ما میتواند که باحملات قوای هوائی سنگرهای طالبان راهدف قراردهندواین تروریستان رانابودکنند بمباردمان وسرکوب طالبان راه مذاکرره رابازکرده وطالبان رامجبورمیسازندکه سلاح خودرابرزمین گذاششته وتسلیم شوند
تنهاوتنها راه حل بمباردبمبارد بمبارد وبازهم بمباردمان است وبس مننه
Hamed
Hamed - Month ago
بی ناموس های بی غیرت شما تا حال کدام حملات طالبان را جواب داده توانستید شما همه خاین و منافق هستید
Mohammad Siddiq Amon
Mohammad Siddiq Amon - Month ago
حیف بر این جوانان
اناالله و انا الیه راجعون
خداوند خودش می داند که چه پلان های در کار است.
Mohammad Siddiq Amon
Mohammad Siddiq Amon - Month ago
ترورست ترورست است نباید برایش مهلت داد.
Yousuf
Yousuf - Month ago
لعنت به این فاشسم یهود
A B
A B - Month ago
خاین ملی ازامان گرفته تاکرزی تاغنی طالب وطن شما سگ مترمترفروختین طالب شما هستین
yarzad baz
yarzad baz - Month ago
حکومت ، ولى د حقوق بشر له ډاره ، تر اوسه نه دى توانيدلى قانون په صحيح ډٶل پلى کري ؟
Mohammad Rahimi
Mohammad Rahimi - Month ago
خاین همین کثافت غنی کل مرغ هست که دشمنان مردم افغانستان از زندان آزاد می کند
Абдул Матин
Абдул Матин - Month ago
عبدالله عبدالله دولت موقت میخواد توخودیت دولت رامستقیمن به زورچورکردی حالی فکرمیکنی که درانتیخابات کامیاب نمیشی حالی خودرابه به بهانی دولت موقت خودراخلاص میکنی این رقم نمیشه نوبايد محاکمه شوی بندی شوی حتا اعدام شوی تو خاین ملی هستی
اکبرخان کندزی
غین پاداسی دولت کی وو واهم مرگ پا آمریکا
Abdul Khaliq Rahimi
Abdul Khaliq Rahimi - Month ago
خانم فرزانه فرهمند خواهش ميكنم خود را نسوزانيد. اين كار تان يكنوع كفران نعمت است. آن زيباي كه خداوند برايتان عنايت فرموده است را با سوزاندن كفران نعمت نكنيد.
habiba Hassanzadeh
habiba Hassanzadeh - Month ago
استخوان شکسته بود اما از چند جای دیگر هم شکستاندی محترم غنی
Jan two
Jan two - Month ago
Baska Baska Ghani khaina d Afghan vazana baska
Reza Hassani
Reza Hassani - Month ago
عبدالله وقتی پسرش برادرش دراین انتحار وانفجار از بین میرفت از دی مردم میامد پول داره خانه داره زمینه زندگی برایش مساعد است چی غم دارد
Reza Hassani
Reza Hassani - Month ago
پنجاه درصد مقامات دولتی خاین ملی اند معاش ازخون ملت میگیرند همکاری به بیگانه میکنند اینها قید افغانیت را زدند به ایران پاکستان امریکا انگلیس وغیره خدمت میکنند یعنی زور ارمریکا بطالب نمیرسد به ایران میرسد به روسیه وچین میرسد مجاهدین طالب داعش مساوی امریکا هستند مردم غافل است چرا دروقت دوکتور شهید نجیب الله نبود چرا یک ولایت سقوط نکرد روزنه سصد نفر کشته میشود همه بیخیال هسنتد نه حقوق بشر است نه سازمان ملل تا مردم از پشت سران مذدور کنار روند
Jan two
Jan two - Month ago
Talib Jana zar raza por Afghanano sakht zelmona av Bambare keze
Zardush Arya Zadraan
Zardush Arya Zadraan - Month ago
خب قاتلین مردم بی گناه افغانستان خائنین معلوم هست در قطر هستند آنجا به امام تش نماز خوندی برو گرفتارش کن اینجا چره غلغوبال میزنی
Next videos